BESTÄLLNINGSCENTRALEN - SKELLEFTEÅ TAXI

Fordonspark

Skellefteå Taxi har idag 93 fordon till sitt förfogande. Vagnsparken består av en blandning av olika fordonstyper där vi kan erbjuda transporter med såväl fordon av s.k. familjebilsstorlek (Volvo V70 eller motsvarande) till busstransport på upp till 19 passagerare.Merparten av våra fordon är nyare än 3 år

mercataxi00Skötsel

Vi ställer höga krav på oss själva. Förutom att våra fordon skall vara rena och snygga såväl in som utvändigt, är samtliga bilar rökfri

GPS utrustning

Samtliga våra fordon är utrustade med den senaste tekniken som bygger på GPS, vilket innebär att vi alltid vet vilken bil som är närmast och snabbast kan komma till en viss adress för att ge god service. Fordonen är även utrustade med radiokommunikationsutrustning för dubbel säkerhet.
Samtliga fordon är utrustade med systemintegrerade betalkortstelminaler.

 

Trafiksäkerhet

Samtliga fordon tillhörande Skellefteå Taxi har sedan 2007 alkolås installerade, alkolåsen som är av s.k. bränslecellteknik (som Polisen använder) har loggfunktion och är en viktig del i att tillse att samtliga chaufförer är nyktra när man utför sin transport.

Skellefteå Taxi arbetar aktivt med trafiksäkerhet, detta sker genom kontinuerliga utbildningar inom området trafiksäkerhet.

Skall du åka med ett minderårigt barn (under 140 cm lång), meddela då i samband med beställningen så tar vi med oss en bilbarnstol som passar för just ditt barn, denna tjänst är kostnadsfri.

Intern fordonsbesiktning

Skellefteå Taxi AB utför två gånger per år interna besiktningar (utöver bilprovningens årliga besiktning) på våra fordon, b.la kontroll av däck, lysen, skolskyltens funktion m.m.

En av dom viktigaste åtgärderna för såväl ökad trafiksäkerhet som av miljöhänsyn, är effektiv samplanering av våra transportuppdrag, det innebär mindre mil, mindre miljöpåverkan och därigenom även en ökad trafiksäkerhet. Samordning av transportuppdrag sker i första hand bland de offentligt betalda transporterna, men förekommer även inom företag och privat- åkande när man så önskar.

Skellefteå Taxi AB:s Beställningscentral

Bestllninscentral bokning2På beställningscentralen som finns på vår Taxistation på Löftesgränd 2 i Skellefteå, sammanlagt arbetar 28 personer i beställningscentralen.

 • Beställningscentralen tar emot ca 1500 bokningar/dygn (i snitt under årets alla dagar).

 • Centralen är öppet dygnet runt, årets alla dagar.

 • Några exempel på uppdrag som hanteras i vår beställningscentral dagligen;

 • c:a 400 skolbarn,
 • 500 färdtjänstresenärer,
 • 200 sjuktransportresenärer,
 • 100 personer till och från Skellefteå Airport,
 • samt ett stort antal övriga transportbeställningar.
 • En viktig del i beställningscentralens arbete är att så långt det är möjligt samplanera resorna, till gagn för såväl kunden genom högre resursutnyttjande (lägre kostnader per persontransport) som miljömässiga fördelar eftersom samkörningar innebär färre mil och därmed mindre miljöpåverkan (gäller företrädesvis offentligt betalda transporter)

 • Skellefteå Taxi AB utför även administration, ordermottagning och trafikledningstjänster åt externa taxibolag.

Teknik hos beställningscentralen

Investeringar har gjorts på motsvarande fem miljoner under dom senaste åren för att på ett optimalt sätt utnyttja fordonsparken så effektivt som möjligt, till gagn för såväl oss själva som våra kunder...

 • Helautomatisk trafikdirigering via GPS-system.
 • Alltid närmaste bil erhåller körningen samt bättre möjlighet till samplanering.
 • Möjlighet att följa upp transportuppdrag flera år tillbaka.
 • Levererar statistik till kommunen.

Bildkollage från beställningscentralen

Företagspresentation Skellefteå Taxi AB

Presentation

Skellefteå Taxi AB, nedan kallad STAB är ett personal ägt taxibolag (29 delägare), som för närvarande har 93 fordon till sitt förfogande, vilka är geografiskt väl utspridda inom Skellefteå & Norsjö kommuner. Totalt arbetar 200 personer varav cirka 50 på deltid inom STAB.
STAB förmedlar och utför ungefär 1500 transportuppdrag per dygn.

Bolaget säljer även externa tjänster i form av ordermottagning och trafikstyrning samt tjänster inom tekniska tjänster inom telefoni.

STAB omsatte ungefär 110 miljoner kr under år 2018.
De huvudsakliga transportuppdragen har under dom senaste åren varit enligt följande:

 • - Skoltransporter
 • - Färdtjänst och övriga kommunala transporter
 • - Sjukresor
 • - Flygtaxi
 • - Privata transporter
 • - Övrigt (post, paket, företagstransporter)

Målsättning:

Målsättningen inom STAB är att genom god geografisk spridning, effektiv samplanering/samåkningar, kunna erbjuda god service inom våra huvudsakliga trafikeringsområden (Skellefteå och Norsjö kommun).

Beställningscentral:

STAB:s beställningscentral arbetar vi med att ta emot och samplanera samt förmedla c:a 550.000 transportuppdrag per år.
STAB investerar kontinuerligt i ny teknik, för att optimera körningarna på så sätt att närmaste bil erhåller uppdraget, allt för att arbeta så miljöeffektivt som möjligt.

Man kan beställa såväl färdtjänst som övriga transportuppdrag inom hela Skellefteå kommun utan att använda sig av riktnummer (avser fasta förbindelser).
Överföring av data/kör-order sker via en internetlösning.
STAB utför även ordermottagning och trafikledningstjänster åt externa taxibolag. 

Administration:

I den nya tekniken erhåller kunden all tänkbar information om de transporter som STAB utfört. Möjligheter att ta fram statistik är i det närmaste oändlig, exempel: trafikflöde mellan olika orter, samåkningsprocent, snittresa inom ett visst område, kilometer i framkörning eller med resenär i bil, fördelning mellan olika åkande i km eller kr, m.m.

Möjlighet att spåra en viss transport i fråga om tidpunkt, frånadress och tilladress, kostnad per kilometer, vilken chaufför som kört, m.m. kan man ta fram flera år bakåt i tiden. 

Trafiksäkerhet:

STAB trafiksäkerhetspolicy innebär att vi kontinuerligt arbetar med en målsättning om större säkerhet för våra chaufförer och våra resenärer.
För att uppnå detta genomför med hjälp av Bilprovningen strukturerade internbesiktningar (utöver ordinarie besiktning). Dessa utförs två gånger per år för samtliga fordon tillhörande STAB, samt även kontinuerliga trafiksäkerhetsutbildningar för våra medarbetare.

Detta arbete avser inte enbart säkerhet i fordonen utan gäller även vid skolor och andra frekventa till- och frånadresser.  

Drogpolicy:

STAB har en drogpolicy för samtliga verksamma inom bolaget. Alkolås har sedan år 2007 funnits i samtliga våra fordon.

Skyddskommitté

I det ständiga förbättringsarbetet har STAB inrättat en skyddskommitté som har till uppgift att verka för att säkerhet och arbetsmiljö ständigt förbättras.
Den ansvarar även för den tillsatta krisgrupp som har till uppgift att verka vid behov. Personer som ingår i krisgruppen har i likhet med verksamma inom skyddskommittén genomgått flertalet utbildningar.

Utbildning:

För att erhålla anställning som chaufför inom STAB krävs att man förutom sedvanliga krav såsom taxiförarlegitimation, att man genomgått vår interna utbildning. Utbildningen omfattar c:a 120 timmar och avser taxameterhantering, kundbemötande, trafiksäkerhet, körteknik, första hjälpen, hjärt- lungräddning, samt gatu- och geografikunskap.  

Miljö:

STAB arbetar ständigt för att minimera miljöpåverkan, en stor del i det arbetet handlar om effektiv samplanering som minskar antalet körda km.
STAB:s miljöarbete ligger i linje med Svenska taxiförbundets ambitionsnivå i fråga om certifiering av Grön Taxi. Bolaget trafikerar även med tiotalet biogasfordon.

STAB har förutom ovan även antagit en för alla lättförståelig miljöpolicy.

Kvalitetsplan:

STAB arbetar kontinuerligt med kvalité och genomför löpande översyn och uppföljningar för att tillse att de åtagande vi har, svarar mot dom förväntningar man förväntas ställa på oss som leverantör av taxitjänster.

STAB dokumenterar även eventuella problem som uppstår, vilket är ett led i vårt ständiga förbättringsarbete, allt med målsättningen om nöjda kunder/resenärer. 

Försäkringar:

STAB har försäkrat samtliga sina fordon via avtal med Svetax Taxiförsäkring. I försäkringen ingår även en ansvarsförsäkring för samtliga anställda, vilken även innehåller försäkring för eventuell skador gentemot kund/resenär och dess eventuella gods samt om tvistemål skulle uppstå. 

Beskrivning av fordon:

Fordonen som STAB trafikerar med har anpassats för det behov i fråga om kvalité, säkerhet och storlek.
Detta för att kunna svara mot den efterfrågan av transportuppdrag som våra större kunder har.
Detta har inneburit att STAB trafikerar med såväl bussar (<19 passagerare), handikappanpassade minibussar samt fordon som kan transportera mellan 4 – 8 personer, allt efter behov.

Nästan samtliga av våra fordon är nyare än tre år.
Under det senaste åren har även ett antal biogasfordon införskaffats, med en målsättning om att utöka antalet fordon som körs på biogas eller motsvarande miljöalternativ.  

Beställningsrutiner:

Färdtjänst kan beställas riktnummerfritt var helst i kommunen man ringer från.
Vissa beställningar kan hanteras direkt via Internet, något som flertalet ”boenden” och föräldrar till barn som åker skol- och färdtjänst idag nyttjar.

Beställningscentralen bokar in resorna i vårt helautomatiska trafikledningssystem. När transportuppdraget skall utföras väljer systemet det fordon som är närmast utifrån GPS-teknik.
Samplaneringar och upplägg av skoltransporter sköts av ett par av våra trafikplanerare i samråd med skolkontoret. Beställningarna från Landstinget sker via en datalänk från Reseservice.   

SKELLEFTEÅ TAXI AB

Skellefteå Taxi 0910-17000
transporter med service och comfort

Vi har öppet dygnet runt året om och du får din taxi när du behöver den.
Vi har som  målsättning att erbjuda dig de taxitjänster du önskar och är i behov av.
Vi har ca 93 st fordon varav ca 30 st storbilar för sjuktransporter och stora sällskap. Våra storbilar tar upp till 8 antal personer.

Vi erbjuder alla typer av transporter för privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar